Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest: KOIMEX S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Kozia 3, 66-200 Świebodzin. Możesz się z nami kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail rodo@koimex.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

II. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

 1. zawarcia i wykonania umów (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO).
 2. realizacji naszych obowiązków prawnych i uprawnień (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z: ustawy kodeks cywilny, ustawy prawo przewozowe, Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), ustawy o transporcie drogowym, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy ordynacja podatkowa.
 3. obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia umowy, w tym w celu przedstawienia oferty lub celach marketingowych, nawiązaniu współpracy lub kontaktu, a także lub wykonywania umowy z nami zawartej co jest realizacją naszego prawnie w tym uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w szczególności w ramach postępowań administracyjnych, sądowych, podatkowych, kontrolnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. analizy i statystyki będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Prawo do sprzeciwu.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

IV. Okres przechowywania danych.

Z uwagi na ustawowy okres przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz okres przechowywania ksiąg podatkowych Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez 6 lat i 6 miesięcy po uzyskania danych.

V. Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie realizowanych przez nas procesów, z którymi mamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (biuro rachunkowe, IT) lub którzy są zobowiązani umownie do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest:

 1. niezbędne do realizacji czynności oraz umów, obowiązków ustawowych, o których mowa w pkt. II.1 - II.6;
 2. dobrowolne w zakresie celów, o których mowa w pkt. II.7, a także przekazania danych w celach marketingowych lub nawiązania współpracy/kontaktów.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Takie cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Nadto cofnięcie zgody nie dotyczy sytuacji realizacji przez nas obowiązków wymaganych przez prawo lub może prowadzić do sytuacji odmowy realizacji przez nas zobowiązań umownych.

Napisz do nas

Pobierz statut spółki

Polityka prywatności

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Dostosuj
Zgoda na wszystkie
Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane