Wielka Brytania - zasady przerywania odpoczynku na promie

Jak prawidłowo korzystać z udogodnień Pakietu Mobilności i bezproblemowo stosować zasady przerywania odpoczynków na promie podczas podróży do Wielkiej Brytanii?

W związku z wieloma doniesieniami od kierowców jakoby Wielka Brytania przestała respektować zapisy Pakietu Mobilności poniżej wyjaśniamy:

Wielka Brytania nie musi stosować się do rozporządzeń unijnych, bowiem cała współpraca opiera się wyłącznie na umowie o współpracy i handlu. Przeprawy promowe są uregulowane tożsamo w umowie o współpracy i w rozporządzeniu unijnym.

Zwróćmy jednak uwagę na brzmienie przepisu dotyczącego zasad przerywania odpoczynków podczas podróży promem lub pociągiem:

Na zasadzie odstępstwa, w przypadku, gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę. Podczas tego regularnego dziennego okresu odpoczynku lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi mieć do dyspozycji kabinę sypialną, koję lub kuszetkę.

W odniesieniu do regularnych tygodniowych okresów odpoczynku odstępstwo to ma zastosowanie wyłącznie do podróży promem lub pociągiem, jeżeli:
a)  podróż jest zaplanowana na przynajmniej osiem godzin; oraz
b)  kierowca ma do dyspozycji kabinę sypialną na promie lub w pociągu.


Wydaje się, że literalne brzmienie przepisu dopuszcza stosowanie odstępstwa już po zaokrętowaniu (czyli nie przed wjazdem ale już po zaokrętowaniu). Komisja Europejska w swojej wytycznej nr 6 wskazała, że (…) Ponadto, zgodnie z art. 9 ust. 1, regularny dzienny okres odpoczynku trwający co najmniej 11 godzin na promie lub w pociągu (jeżeli kierowca ma dostęp do koi lub kuszetki) może zostać przerwany maksymalnie dwa razy innymi czynności (takich jak zaokrętowanie lub wyokrętowanie). Łączny czas tych dwóch przerw nie może przekroczyć 1 godziny.
Czas ten nie może w żadnym wypadku skutkować skróceniem regularnego dziennego okresu odpoczynku. (…).

Oczywiście wytyczne Komisji Europejskiej nie są wiążące dla Wielkiej Brytanii, przy czym, ze względu na bliskie relacje w zakresie współpracy, interpretacja przepisów powinna być spójna.

Na rządowych stronach Zjednoczonego Królestwa znajdują się wytyczne wydane przez  Driver and Vehicle Standards Agency (jest to agencja rządowa) o następującej treści:

1. The EU and AETR drivers’ hours and tachograph rules will continue to apply as before, even though the UK has left the EU.
(Tłumaczenie: Przepisy UE i AETR dotyczące godzin pracy kierowców i tachografów będą nadal obowiązywać tak jak wcześniej, mimo że Wielka Brytania opuściła UE.).

2. A regular daily rest period may be interrupted no more than twice, but the total interruption must not exceed 1 hour in total. This allows for a vehicle to be driven onto a ferry or train and off again at the end of the crossing including customs formalities.
(Tłumaczenie: Regularny dzienny okres odpoczynku można przerwać nie więcej niż dwukrotnie, przy czym łączna przerwa nie może przekraczać 1 godziny.
Umożliwia to wjechanie pojazdem na prom lub pociąg i ponowne zejście na końcu przeprawy, w tym formalności celne).

Podobnie jak w przypadku wytycznej Komisji Europejskiej, ta wytyczna również nie uwzględnia zmiany ustawodawczej dotyczącej możliwości stosowania odstępstwa również w odniesieniu do skróconych odpoczynków dobowych.
Jednak nie ma to dużego znaczenia, ważne jest to, że ta informacja jest wiążąca, a zatem postępowanie brytyjskich służb kontrolnych powinno być ukierunkowane w stronę akceptowania zasad podróżowania promem przy jednoczesnym jego uwzględnieniu w ramach odpoczynków tygodniowych.

Wróć do listy

Napisz do nas

Pobierz statut spółki

Polityka prywatności

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Dostosuj
Zgoda na wszystkie
Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane