Przedłużenie wizy dla kierowców z Ukrainy

Przedłużenie wizy dla kierowców z Ukrainy

Pierwsza ustawa o pomocy dla Ukraińców przedłużała legalny pobyt, ale nie uprawniała kierowców do przekraczania granicy. Obecnie znowelizowano te przepisy, ale tylko częściowo rozwiązuje to problemy ukraińskich kierowców z poruszaniem się po strefie Schengen.

  • Wiza bez przekraczania granicy
  • „Częściowa” nowelizacja przepisów
  • Bez prawa do odmowy
  • Minister wyda wizę

Pierwsza wersja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - przedłużyła legalny pobyt obywateli Ukrainy w Polsce do 31 grudnia 2022 r. (jeżeli ostatni dzień okresu pobytu na podstawie wizy krajowej przypadał w okresie od 24 lutego 2022 r.).

Wiza bez przekraczania granicy

Problem w tym, że przedłużona w ten sposób wiza nie uprawniała ukraińskich kierowców zatrudnionych w Polsce do przekraczania granicy.

Konieczne było wcześniejsze uzyskanie nowej naklejki potwierdzającej przedłużenie wizy u wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

„Częściowa” nowelizacja przepisów

Ustawa z 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw tylko częściowo rozwiązała ten problem.
Przewidziano w niej, że okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej wynikający ze wskazania w naklejce - nie może przekraczać okresu pobytu przewidzianego dla wizy krajowej, tj. 1 roku.

W konsekwencji - jeżeli okres pobytu na podstawie „przedłużonej” wizy krajowej przekracza okres pobytu przewidziany dla wiz krajowych, tj. 1 rok, to w takim przypadku jedynym sposobem, który umożliwi poruszanie się po strefie Schengen przez kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy jest uzyskanie przez ww. osoby zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz karty pobytu.

Bez prawa do odmowy

Aby to umożliwić wprowadzono w nowelizacji przepis, dzięki któremu jeśli obywatel Ukrainy, wykonujący międzynarodowy transport drogowy wystąpi z wnioskiem o udzielenie mu zezwolenia na pobyt i pracę, nie będą wobec niego stosowane przepisy o odmowie wszczęcia postępowania.

Minister wyda wizę

Ponadto w nowelizacji przewidziano upoważnienie do wydawania przez Ministra Spraw Zagranicznych wiz krajowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga: Przebywający w Polsce obywatele Ukrainy, będą mogli składać wnioski wizowe bez pośrednictwa konsula.

W rozporządzeniu zostaną również wskazane okresy, w których ww. cudzoziemcy będą mogli składać wnioski o wydanie wizy.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wystąpił do urzędów wojewódzkich o przyjmowanie i priorytetowe rozpoznawanie wniosków o udzielenie ww. zezwoleń składanych przez obywateli Ukrainy, którzy są kierowcami wykonującymi międzynarodowy transport drogowy.

Źródło: transport-expert.pl

Wróć do listy

Napisz do nas

Pobierz statut spółki