Obowiązek powrotu pojazdu do bazy co 8 tygodni

Przepisy Pakietu Mobilności wprowadziły między innymi zmianę definicji siedziby firmy.
Zgodnie z tymi regulacjami  wymóg ten jest spełniony między innymi jeżeli zapewniony jest owiązek powrotu pojazdów do jednej z baz eksploatacyjnych - przedsiębiorca musi organizować przewozy flotą pojazdów w taki sposób, aby pojazdy, którymi dysponuje przedsiębiorca i które są wykorzystywane w przewozach międzynarodowych, wracały do jednej z baz eksploatacyjnych w tym państwie członkowskim nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od jego opuszczenia - tydzień należy rozumieć od godziny 00:00 w poniedziałek do 24:00 w niedzielę, czyli przynajmniej raz okresie ośmiu takich tygodni, pojazd powinien wrócić do kraju w którym została zarejestrowana firma. 

Przepisy nie określają, czy powrót ma dotyczyć jakiegokolwiek odpoczynku – może być to wjazd lub wyjazd w tym samym dniu. 

Wraz z nowymi uregulowaniami obowiązującymi między innymi od 21 lutego ustawą z dnia 28 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 209) wprowadzono dodatkowe pozycje do krajowych taryfikatorów kar.
Jedną z tych pozycji jest lp.b1.18, która przewiduje karę pieniężną za naruszenie art. 5 ust 1 lib. b rozp. 1071/2009 (WE) – 2 000 złotych
.

Warto dodać, iż kara w tej wysokości przewidziane jest wyłącznie w przypadku krajowych służb kontrolnych, natomiast za granicą może być w zupełnie innej wysokości.
Natomiast jak się okazuje w praktyce taka kara na chwilę obecną będzie mogła być nałożona wyłącznie w wyniku kontroli w firmie, ponieważ na kontrolach drogowych nie ma możliwości weryfikacji tego obowiązku.
Wnika to po pierwsze z faktu krótkiego okresu objętego kontrolą, co w przypadku kontroli drogowej oznacza możliwość cofnięcia się wstecz tylko o 28 dni, a po drugie na drodze kontrolerzy nie mają dostępu do pewnych dokumentów. 

To natomiast niewątpliwie ulegnie zmianie w niedługim czasie, gdyż zostanie wydłużony okres objęty kontrolą drogową z 28 do 56 dni, a po drugie w ruchu międzynarodowym czeka nas wymiana wszystkich tachografów na tachografy inteligentne drugiej generacji, dzięki którym będzie można w łatwy sposób dokonać między innymi kontroli zjazdu pojazdu do bazy.

Warto też dodać, że to naruszenie nie jest oceniane w ramach dobrej reputacji firmy, jak również niedawno przyjęte przepisu unijne nie wprowadzają w tym zakresie wagi naruszenia, czyli jedyną dotkliwością jest w zasadzie kara pieniężna.
Końcowo należy jednak przypomnieć, iż warunek siedziby firmy jest jednym z podstawowych wymagań licencyjnych, co może oznaczać, że brak powrotu pojazdu narusza jedną z podstawowych zasad uzyskania licencji.
Są to niewątpliwie nowe regulacje i na chwilę obecną trudno jednak określić jaka będzie praktyka organów licencyjnych w tym zakresie.

Źródło: transport-expert.pl

Wróć do listy

Napisz do nas

Pobierz statut spółki