Czy dojazd kierowcy do ciężarówki należy rejestrować?

Czy dojazd do pracy kierowcy do ciężarówki trzeba rejestrować?

Rejestrowanie dojazdu kierowcy do ciężarówki często spotyka się z pytaniami i wątpliwościami.
Jak więc należy postępować, kiedy samochód który mamy zamiar objąć i realizować nim zadania transportowe nie znajduje się w miejscowości zamieszkania kierowcy ani siedzibie firmy?  

Zasady prawidłowego rejestrowania dojazdu do pojazdu, który znajduje się w innym miejscu niż zwyczajowo przyjęte miejsce parkowania uregulowano w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 561/2006. Taki czas nie może być uznany za odpoczynek lub przerwę.

W sytuacji kiedy kierowca rozpoczyna pracę w bazie przedsiębiorstwa, a pojazd którym ma kierować znajduje się w innym miejscu np. na parkingu w firmie klienta, w zamiejscowym serwisie lub nawet w innym państwie, w którym poprzedni kierowca zostawił go po zakończeniu trasy wówczas musie się do niego dostać.

Jak więc należy postępować, aby poprawnie zarejestrować czas dojazdu? Istotne jest, aby ustalić w jaki sposób kierowca dojechał do służbowego pojazdu.

Kwestię rejestrowania aktywności związanej z dojazdem do pojazdu reguluje art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 561/2006. Zgodnie z jego treścią czas dojazdu należy zarejestrować w sytuacji gdy osobiście prowadzi pojazd, którym dojeżdża do ciężarówki jako inną pracę.Chociaż w przepisach nie jest to rozstrzygnięte wprost należy przyjąć, że w przypadku gdy kierowca korzysta z pojazdu jako pasażer aktywność tą rejestruje jako dyspozycję.

Wymienione powyżej aktywności kierowca może zarejestrować na kilka sposobów:

  • - poprzez zaświadczenie o działalności, które na czas dojazdu wystawia mu firma,
  • - odręcznie, na rewersie wykresówki,
  • - wpisem manualnym w tachografie cyfrowym po dotarciu do pojazdu docelowego,
  • - odręcznie, na wydruku z tachografu cyfrowego.
  •  

Ważne: ta sama zasada dotyczy rejestrowania aktywności powrotu do bazy lub do domu w przypadku pozostawienia pojazdu objętego zakresem rozporządzenia WE 561/2006 w trasie. Zdarza się, że kierowcy kończą pracę z dala od bazy przedsiębiorstwa oraz miejsca zamieszkania. Niejednokrotnie powrót pojazdu do kraju zamieszkania kierowcy nie jest możliwy z przyczyn ekonomicznych, w związku z czym bardziej opłacalne dla przedsiębiorcy jest dowiezienie kierowcy lub grupy kierowców do domu innym autem niż ciężarowe. Wówczas taki powrót wymaga zarejestrowania aktywności dyspozycji lub innej pracy na takich samych zasadach, jak w przypadku dojazdu do pojazdu.

Czy należy rejestrować dojazd kierowcy do siedziby firmy?

W sytuacji gdy kierowca musi dostać się, bez względu na miejsce zamieszkania, do siedziby przedsiębiorstwa w którym pracuje, taką czynność rejestruje jako odpoczynek.

Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.

Przygotował: Marcin Biczkowski / TACHO ASYSTENT

Wróć do listy

Napisz do nas

Pobierz statut spółki